Da li ćemo plaćati i porez na parking mesto ispred zgrade? Poreski zakoni idu na doradu – Pogledajte koji nas nameti čekaju

Poreski zakoni i ove godine idu na doradu, pa izmene i dopune čekaju i Zakon o porezu na imovinu. Jedna od novina je da će na spisku stavki koje se terete nametom na prenos apsolutnih prava ubuduće biti i parking-mesto u otvorenom stambenom bloku ili stambenom kompleksu. Preciznije – sticanje prava na njegovo korišćenje.

Nova verzija određuje u kojim situacijama ne nastaje obaveza plaćanja poreza za zgradu u izgradnji – onu koja se smatra ekonomskim objektom, za čiju izgradnju građevinsku dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine kao povereni posao, ali i ako je u granicama nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja i kulturnog dobra upisanog u listu svetske kulturne i prirodne baštine.

Nacrt zakona precizira i kako se obračunava amortizacija za dograđene delove kuća. Tretman zavisi da li je dograđeni deo veći ili manji od osnovnog, pišu Novosti.

Za izgrađeni objekat nad kojim je, to jest uz koji je, izvršena dogradnja tako da dograđeni deo nije posebni deo tog objekta, umanjenje vrednosti za amortizaciju vrši se po stopi po kojoj bi se vrednost objekta umanjivala da nije dograđen – kad je korisna površina dela objekta pre dogradnje veća od korisne površine dograđenog dela – piše u Nacrtu zakona.

Kad je korisna površina dela objekta pre dogradnje manja ili jednaka u odnosu na korisnu površinu dograđenog dela, onda po stopi po kojoj bi se umanjivala vrednost dograđenog dela da je posebni deo tog objekta.

Utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava polako prelazi u nadležnost lokalnih samouprava. Lokalu sredstva i pripadaju, ali sve trenutno „servisira“ Poreska uprava.

„Počev od 1. januara 2024. godine, jedinice lokalne samouprave u celosti utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava“, stoji u Nacrtu zakona.

Jedinice lokalne samouprave preuzeće od Poreske uprave zaposlene koji obavljaju poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava, predmete, informacioni sistem i arhivu, kao i opremu i sredstva za vršenje nadležnosti u tim oblastima srazmerno broju preuzetih zaposlenih lica, u periodu od 1. novembra do 31. decembra 2023.

Porez na imovinu utvrđivaće se i plaćati u skladu sa ovim zakonom već od poreza za 2023. Porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, za čije utvrđivanje je postupak započet po propisima koji su važili do početka primene ovog zakona, utvrdiće se primenom zakona koji je bio na snazi na dan nastanka poreske obaveze.

Izvor: novosti.rs