Šta će biti sa kragujevačkim Fijatom: Radili 50 dana u celoj godini, sada su pred njima 2 scenarija

Kra­gu­je­vač­ki Fijat je kra­jem no­vem­bra za­vr­šio pro­iz­vod­nju za ovu go­di­nu, u ko­joj su ima­li samo oko 50 rad­nih da­na. Za­po­sle­ni će u ha­la­ma bi­ti tek oko 13. ja­nu­a­ra, a u fe­bru­a­ru ili mar­tu od me­nadž­men­ta Stellantis-a, za­jed­nič­ke kom­pa­ni­je Fi­ja­ta i Pe­žoa, oče­ku­ju da ču­ju šta će biti sa njima.

Pred­sed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić ne­dav­no je na­ja­vio da bi usko­ro pre­mi­jer­ka Ana Br­na­bić tre­ba­lo da saopšti do­bre ve­sti u ve­zi sa po­slo­va­njem Fi­ja­ta u Kra­gu­jev­cu, ali ni­je že­leo da iz­no­si de­ta­lje.

„Sa­da se to mno­go pro­me­ni­lo i Fi­jat je da­le­ko iza naj­zna­čaj­ni­jih in­ve­sti­to­ra. Ima­mo mno­go kom­pa­ni­ja ko­je su va­žni­je od Fi­ja­ta, ali ne zna­či da nam je on be­zna­ča­jan“, izjavio je tada Vu­čić.

Ne­dav­no se govorilo o mogućnosti da bi proizvodnja no­vog mo­dela auto­mo­bi­la mo­gla krenuti u dru­goj po­lo­vi­ni sle­de­će go­di­ne. Za to je po­treb­no oko 1 mlrd EUR i ne­zva­nič­no se go­vo­ri­lo da je na­vod­no vla­di pred­la­ga­no da uče­stvu­je u finansi­ra­nju. To bi ve­ro­vat­no bio elek­trič­ni auto­mo­bil.

Na ni­vou gru­pa­ci­je Fijat je na­ja­vio da će do kra­ja ove de­ce­ni­je pot­pu­no pre­ći na pro­iz­vod­nju elek­trič­nih vo­zi­la, što zna­či da su kra­gu­je­vač­kom fi­ja­tu 500-L od­bro­ja­ni da­ni. Mi­lan Ko­va­če­vić, kon­sul­tant za in­ve­sti­ci­je, na­po­mi­nje da je oči­gled­no mo­del ko­ji je ra­đen u ve­li­kom pa­du na tr­ži­štu. To zna­či ili kraj pro­iz­vod­nje ili ne­što no­vo.

Izvor: blic.rs