Novine u Zakonu: Invalidsku penziju dobijaćemo pod ovim uslovima

Pravo na invalidsku penziju državljani Srbije će moći da ostvare onda kada se utvrdi da je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao do godina života potrebnih za ostvarivanje prava na starosnu penziju bez obzira na dužinu staža osiguranja ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili profesionalno oboljenje.

Ako je invalidnost nastala kao posledica bolesti van rada, potrebno je najmanje pet godina staža osiguranja.

Izuzetak predstavljaju osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života. U slučaju da je invalidnost nastala pre 20. godine života, potrebno je najmanje pet godina staža osiguranja.

Ukoliko je invalidnost nastala pre 25. godine, potrebno je dve godine staža osiguranja, a ako je nastala do 30 godina, u tom slučaju je potrebno tri godine staža osiguranja.

Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi a u momentu kada podnosite zahtev za invalidsku penziju ne morate biti u radnom odnosu, odnosno osiguranju.

Izvor: alo.rs